1.2 Europas betydelse

Europa har på många sätt påverkat hela världen genom historien och gör det än idag, om än i något lägre grad än för 100 år sedan. Vi kan idag se många olika områden där Europa har satt tydliga avtryck i omvärlden. På gott och ont har Europa en enorm betydelse för hela världen.

Europas enorma inflytande

De europeiska språken har spridits långt utanför Europas gränser. De tydligaste språkliga avtrycken har Europa gjort i Amerika. Idag är spanska och portugisiska de helt dominerande språken i Latinamerika och i Nordamerika talar i stort sett hela befolkningen antingen engelska eller franska (det sistnämnda begränsat främst till provinsen Quebec i Kanada). Det finns mindre grupper som talar de språk som talades i Amerika innan européerna kom dit från slutet av 1400-talet men med undantag av guarani (som är dominerande språk i Paraguay) så handlar det om i sammanhanget få individer. De europeiska språken har även gjort sina avtryck i andra delar av världen. I Indien och i stora delar av Afrika kan ganska stora grupper tala åtminstone något europeiskt språk, vilket ofta kan knytas till den kolonialmakt som styrde över området tidigare. De europeiska språken har i dessa områden, till skillnad från i Amerika, ofta inte blivit huvudspråk utan har mera fått statusen som andraspråk. I några områden som till exempel Sydafrika (afrikaans) och Australien (engelska) har dock europeiska språk blivit huvudspråk. Skälet till det är att dessa områden haft en stor invandring av europeiska kolonister som kom att dominera så starkt att deras språk med tiden även blivit huvudspråk för många i ursprungsbefolkningen.

Man kan även titta på politiska ideologier och statsskick. De flesta länder i världen är idag, eller låtsas åtminstone vara, demokratier med ett folkvalt parlament och en grundlag som anger hur landet ska styras. Demokratin är en europeisk uppfinning som spridits över världen de senaste hundra åren. Även de politiska ideologierna kommer i de allra flesta fall från Europa. Det var i denna världsdel som liberalismen, socialismen, nationalismen, fascismen och feminismen utvecklades under 1800- och 1900-talet och i alla de system som har någon form av demokrati finns flera av dessa med och spelar en stor roll i politiken. Även kristendomen bör i detta sammanhang ses som europeisk, även om den från början inte kommer från Europa. En mycket stor del av kristendomens spridning i världen har utgått från kristna länder i Europa, genom både mission och kolonisering och ofta genom en kombination av dessa båda.

Vi kan dessutom se på ett sådant ämne som kultur så ser vi att Europas roll varit mycket viktig. När det gäller musiken så har den klassiska europeiska musiken en mycket hög status i stora delar av världen. Kompositörerna Bach, Mozart och Beethoven hålls inte bara högt i vår del av världen utan även i till exempel Ostasien och givetvis i Amerika. Den europeiska konsten har spelat en stor roll i konsthistorien alltifrån renässansen skulpturer och målningar till det tidiga 1900-talets modernism. Om man vill se tydliga exempel på detta kan man åka runt lite i USA och se hur det antika inflytandet märks mycket tydligt på många offentliga byggnader. Eller varför inte titta på bilden till detta kapitel: den föreställer Uruguays parlamentsbyggnad!

Till detta bör även läggas att den europeiska idrotten, inte minst den brittiska, har påverkat många människor i världen. Både fotboll och cricket är brittiska sporter från början och i och med koloniseringen och Storbritanniens dominanta ställning inom världshandeln kom dessa sporter att spridas både till kolonier och länder som man bedrev mycket handel med. I Indien är cricket närmast att betrakta som en nationalsport och i många länder i världen är fotboll en av de allra största idrotterna. Och just fotbollen är ett område där Europas inflytande inte minskar. Idag kan vi faktiskt peka ut europeisk klubbfotboll som en av de företeelser där Europas ställning snarare stärks än försvagas. Miljoner afrikaner och asiater hejar på något europeiskt klubblag och håller koll på sina favoritlag i till exempel den engelska fotbollsligan Premier league.

Om vi övergår till ämnen som teknik och ekonomi så märks det europeiska inflytandet än tydligare. Hela den industriella utvecklingen under 1800-talet med uppfinningar som ångmaskinen, tåget, stålet, cykeln, kameran och bilen, har spridits över hela världen. Den kapitalistiska marknadsekonomin som uppstod ungefär vid samma tid sprids nu över världen, inte minst i Asien där länder som Kina, Japan och Sydkorea håller på att bli helt genomsyrade av industrialismen och kapitalismen och där även länder som Indien har börjat influeras starkt av det.

Ett annat område där Europa varit mycket starkt är vetenskap. Från 1500-talet och framåt har många epokgörande upptäckter gjorts av européer som idag accepterats av stora delar av den övriga världen. Några exempel på det är upptäckten och bevisandet av den heliocentriska världsbilden under 1500-talet, Newtons lansering av de olika fysikaliska lagarna under 1600-talet, Darwins evolutionsteori från 1800-talet och Einsteins relativitetsteori som lanserades i början av 1900-talet.

Givetvis ska man inte överdriva det europeiska inflytandet. Det finns oerhört mycket i världen som inte kommer från Europa. Det finns många språk, konst, litteratur, musik, vetenskapliga upptäckter, teknikutveckling och mycket annat över hela världen som inte har påverkats av Europa. Det finns en risk att man blir alltför eurocentrisk och i 1800-talets kolonialanda ser Europa som en representant för allt man uppfattar som exempel på mänsklig kreativitet och utveckling. Det är en kraftig förenkling som riskerar att negligera de många olika kulturer som finns i världen.

Europas mörka sida

Det finns även en annan sida av Europas inflytande på världen som är av en mer destruktiv natur: européer har många gånger begått illdåd mot människor från andra världsdelar. En aspekt av Europa är just denna starka brutalitet i behandling av de folkslag man mött och ofta även underkuvat. Från och med Columbus upptäckt av Amerika 1492 och fram till avkoloniseringen i mitten av 1960-talet har européer fördrivit, dödat och förslavat många miljoner människor. Ofta har motiven varit rent krasst ekonomiska där man har sett sig manad att på ett hårdhänt sätt behandla de folkgrupper som antingen stod i deras väg eller som man kunde utnyttja i sin jakt på rikedomar. Det var givetvis inte Europa som uppfann slaveriet men man kom att utnyttja de områden man styrde över till max. De kanske mest kända exemplen på det är triangelhandeln på Atlanten och hur Belgiens kung Leopold II under senare delen av 1800-talet mer eller mindre förslavade Kongo. Även Tysklands folkmord mot hererofolket i nuvarande Namibia i början av 1900-talet och utrotningen av de föreuropeiska kulturerna i Amerika under 1500-talet är två exempel på detta.

Dock så är det i även viktigt att lyfta fram Europas dubbla roll när det gäller slaveri och slavhandel: det var å ena sidan så att europeiska stater bedrev slavhandel i stor skala men å andra sidan var det Europa och ingen annan som först avskaffade slaveriet och därtill påverkade världen till att göra detsamma. Europas historiska roll är som sagt dubbel men om man inte får med att det var vår världsdel som utan tvekan var mest drivande i frågan om slaveriets avskaffande så får man endast halva bilden.

När man ser på Europas inflytande i världen så är det tydligt att mycket av detta inflytande kan placeras till 1500-talet till och med mitten av 1900-talet. Denna tid kan kallas för Europas storhetstid, från upptäckten och erövringen av Amerika till och med andra världskriget och efterkrigstidens avkolonisering. Men man kan även se USA som Europas arvtagare. Landet har från dess självständighet 1776 till och med idag dominerats av europeiska kolonister och deras ättlingar. Sett ur det perspektivet är den europeiska kulturen kanske starkare än på länge och dess inflytande fortsatt mycket starkt.

Till avsnitt 1.3 Allmänna drag i den europeiska utvecklingen

Till översikt